Ani święte, ani odwieczne albo skłot pod świętym Ambrożym

„Nie jest to zgodne nawet z prawem natury. Natura bowiem wszystkie płody wydaje dla wszystkich do wspólnego użytku. (…) Z natury więc wywodzi się prawo wspólnej dla wszystkich własności. Prawo własności prywatnej jest wynikiem ludzkich uroszczeń”

Przemówienie księdza Okonia

Żołnierze, robotnicy i ty biedoto chłopska! Zaświtał wreszcie dla was wszystkich dzień wyzwolenia, swobody, porachunku za tyle krzywd doznanych, za tyle poniewierania twej godności.

Chciwość nie jest dobra

Bohater filmu „Wall Street” Oliviera Stone’a z 1987 r. przekonywał, że chciwość jest dobra (greed is good). Ta porada ochoczo została przyjęta w społeczeństwach Zachodu w ostatnich dwóch dziesięcioleciach

A gdyby papież zdradził

Rządy junty wojskowej (1976-1983) w Argentynie pozostają czarną kartą w dziejach tamtejszego Kościoła, ale również Kościoła powszechnego.

Po papieskiej wizycie w Brazylii. Papież na peryferiach

Od początku pontyfikatu Franciszek nawołuje do wyjścia na peryferia ludzkiej egzystencji, do osób wykluczonych ze społeczeństwa, postawionych na jego marginesie. W tym upatruje misję Kościoła, który prowadzi..

poniedziałek, 26 stycznia 2015

CHRZEŚCIJAŃSCY DEMOKRACI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

"Umocnienie demokracji społecznej, co implikuje sprawiedliwość dla wszystkich i wyzwolenie klasy robotniczej"
Kongres chrześcijańsko-demokratyczny w Sao Paulo 1957

"Oryginalność doktryny chrześcijańsko-demokratycznej, która odrzuca zarówno kolektywizm marksistowski, jak i przywłaszczenie kapitalistyczne i która proponuje wprowadzenie wspólnotowego ustroju społecznego"
II Kongres Amerykańskiej Młodzieży Chrześcijańsko-Demokratycznej JUDCA, Caracas 1962

"Dążymy do socjalizmu wspólnotowego pojętego nie tylko jako utopia moralna, lecz także jako konkretny /.../ wytwór /.../, którego cechą charakterystyczną jest organizacja gospodarki opartej na społecznej własności dóbr produkcyjnych"
III kongres Amerykańskiej Młodzieży Chrześcijańsko-Demokratycznej w Montevideo 1969

"Rewolucja jest aktem politycznym, za pomocą którego klasa robotnicza i /.../ inne klasy wyzyskiwane zdobywają szturmem państwo burżuazyjne, /.../ burzą je i odbudowują na jego gruzach państwo ludowe"
III kongres Amerykańskiej Młodzieży Chrześcijańsko-Demokratycznej w Montevideo 1969

"Racją bytu chrześcijańskiej demokracji jest być rewolucyjną"
IV kongres JUDCA w Quito 1970

"W tej historycznej chwili trzeba być z ludem /.../ nikt, kto myśli po chrześcijańsku, nie może być przeciwko nam z tego powodu, że jesteśmy na lewicy"
Eduardo Frei (przywódca chadecji w Chile), 1963

"Nikt w naszej partii nie sprzeciwia się procesowi socjalizacji w ramach pluralistycznej demokracji /.../. Odrzucamy natomiast /.../ zbudowanie państwa - zwierzchnika całej gospodarki /.../, które poprzez absolutną kontrolę nad życiem narodu i środkami przekazu znosi /.../ zasadnicze swobody jednostki ludzkiej"
Eduardo Frei (przywódca chadecji w Chile), 1963

Frei o komunistach: "Jest to partia, która opiera się o masy ludowe. /.../ jest częścią naszego narodu. Komunizmu nie można pokonać przy pomocy represji /.../"

"Ideologia natchniona przez Chrystusa w większym stopniu wyraża interesy uciskanych mas aniżeli ideologia komunistyczna"
Rafael Caldera (przywódca chadecji w Wenezueli), 1963

"Zasadnicza harmonia między duchem rewolucji peruwiańskiej i duchem Vaticanum II. /.../ stąd wpływ jaki wywarło chrześcijaństwo na stanowisko światopoglądowe i jako forma wyzwolenia człowieka na genezę rewolucji peruwiańskiej"
gen. Fernandez Maldonado, Peru 1974

"Rewolucja peruwiańska /.../ ma charakter humanistyczny i chrześcijański oraz opiera się na takiej filozofii socjalistycznej, która nie jest ani dogmatyczna, ani totalitarna"
gen. Morales Bermudez , Peru 1976

niedziela, 11 stycznia 2015

Chrześcijanie na rzecz Socjalizmu w Chile: cytaty"Głęboką przyczyną naszego zaangażowania jest nasza wiara w Jezusa Chrystusa, która pogłębia się, odnawia i ucieleśnia wśród okoliczności historycznych. Być chrześcijaninem, to znaczy być solidarnym".

"Aby wiara była żywa, musi ona włączyć się w kontekst /.../ walki wyzwoleńczej". 

"Socjalizm jest jedyną /.../ alternatywą, aby przezwyciężyć społeczeństwo klasowe".

"Program Allende jest programem o chrześcijańskiej wymowie. Odpowiada on /.../ życzeniom nowej i rewolucyjnej nauki społecznej chrześcijan".

"Należy dokonać rewolucji antykapitalistycznej /.../. Jedność sił ludowych i wzbogacanie tego procesu przez udział w budowie socjalizmu reprezentantów różnych światopoglądów stanowią dla nas dwa zasadnicze warunki realizacji społeczeństwa ludzi. /.../ w Ameryce Łacińskiej lewicowi chrześcijanie przedstawiają sobą potencjalną siłę rewolucyjną".

"Marksizm jest doktryną społeczną, która wnosi największe możliwości analizy zagadnienia walki klas i w tym punkcie nie ma nic do odrzucenia. Lecz z filozoficznego punktu widzenia /.../ uważamy, jako chrześcijanie, że istnieją zasadnicze różnice między naszą wizją świata a koncepcjami marksistowskimi".

niedziela, 4 stycznia 2015

KATOLICY BRAZYLII O KWESTIACH SPOŁECZNYCH
"Rodzina Piotrowa jest głodna. Lud pracuje i jest głodny. Czy to jest słuszne, że rodzina Piotrowa jest głodna? Czy słuszne jest, że lud jest głodny? /.../ Naród Brazylii jest narodem wyzyskiwanym. Wyzyskiwanym nie tylko przez Brazylijczyków. Wielu cudzoziemców wyzyskuje nasz naród"
Elementarz katolickiego Ruchu Wykształcenia Podstawowego "Żyć znaczy walczyć"

"Nasz porządek społeczny jest ciągle jeszcze zepsuty przygniatającym ciężarem tradycji kapitalistycznej, która dominowała na Zachodzie w ostatnich stuleciach. Jest to porządek rzeczy, w którym decydujący głos /.../ ma zawsze władza ekonomiczna - pieniądz, w którym mniejszość wyposażona w środki może korzystać /.../ ze zbytku i w którym większość jest /.../ pozbawiona możności korzystania z licznych podstawowych i naturalnych praw /.../"
Komisja episkopatu Brazylii: "Pacem in terris a rzeczywistość brazylijska", 1963

"Jak długo panować będzie to egoistyczne przekonanie, że ten, co robi coś dobrego dla ludu, musi być komunistą?"
"Dopóki /.../ nie uzupełnimy niepodległości politycznej nieodzowną niepodległością ekonomiczną, nie będziemy mogli mówić o niepodległości"
Arcybiskup Helder Camara (San Recife)

"Kościół musi zejść do ludu. /.../ Biskupi winni opuścić swoje pałace, zejść ze swych tronów i zmieszać się z ludem"
Biskup Henrique Golland Trinidade (Botucatu )

"Bóg nie potrzebuje naszego przepychu, a pozostawienie ubogich na ulicy i w głodzie jest niezgodne z duchem chrześcijańskim"
Biskup Eugenio de Araujo y Sales (Sao Salvador de Bahia)

"Katolików, wielkich właścicieli ziemskich /.../ wzywamy, aby dokonali wyboru między swoją wiarą i egoizmem. Na nic zda się uroczyste obchodzenie świąt Bożego Narodzenia /.../, jeżeli równocześnie zamyka się oczy i serca na los robotników pracujących w ich przedsiębiorstwach"
Biskup Pedro Casaldaliga

"Struktury ekonomiczne i społeczne w Brazylii są oparte na ucisku i niesprawiedliwości; są one immanentne dla kapitalizmu zależnego od wielkich międzynarodowych ośrodków władzy. /.../ Historyczny proces społeczeństwa klasowego [..] prowadzi w sposób nieunikniony do konfrontacji. /.../ nie ma innej drogi do wyzwolenia jak /.../ droga /.../, która prowadzi do społecznej własności środków produkcji. Stanowi ona fundament /.../ przekształcenia obecnego społeczeństwa w nowe społeczeństwo, w którym stanie się możliwe stworzenie obiektywnych warunków, które pozwolą uciśnionym odzyskać ludzkie oblicze /.../"
"Usłyszałem krzyk mego ludu" - list 13 biskupów, Brazylia 1973

"Nowy socjalizm jest konieczny, lecz bez wypaczeń w tylu radzieckim lub chińskim"
Arcybiskup Helder Camara (San Recife)